Noutăti legislative în relația cu salariatii

  1. Introducerea semnăturii electronice în domeniul relațiilor de muncă

Acum angajatorii, care doresc, pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

Pentru contractul individual de muncă și modificările aduse acestuia, atât angajatorul, cât și salariatul trebuie să utilizeze același tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică (avansată/calificată).

Tipul de semnătură electronică Permite să afli :ine, ce, când și unde a semnat Asigură faptul că documentul semnat nu poate fi modificat ulterior Recunoaștere din partea instituțiilor publice și persoane juridice Are valoare juridică de semnătură olografă în toate statele membre UE Nivel securitate
Semnătura electronică calificată DA DA DA DA ridicat
Semnătura electronică avansată DA DA DA NU mediu
Semnătura electronică simplă NU NU NU NU scăzut

*** Important! Semnătura electronică calificată este, juridic vorbind, echivalentul unei semnături olografe. Iar o semnătură electronică calificată ce se bazează pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene este recunoscută în toate celelalte state ale Uniunii.

Pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă (ex: cereri, declarații ale salariaților, luare la cunoștință regulament intern, proceduri interne, adeverințe, fișe de lichidare, procese verbale, note de informare, etc.) se poate folosi oricare dintre cele 3 semnături din tabel, dacă condițiile de semnare sunt menționate în Regulamentul Intern sau în Contractul Colectiv de Muncă.

Indiferent de semnătura electronică folosită dintre cele 3 din tabel actele vor trebui depuse spre păstrare în cadrul unei arhive electronice conform legii.

În cazul semnăturii electronice, documentele originale vor fi cele semnate și arhivate electronic. Un document semnat electronic listat pe suport hârtie reprezentă doar o copie.

Toate cheltuielile pentru achiziționarea semnăturilor electronice pot fi efectuate de angajator și reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal în cazul întreprinderilor plătitori de impozit pe profit.

Procedurile privind utilizarea semnăturii electronice calificate, semnăturii electronice avansate si semnăturii electronice simple vor trebui introduse în contractul individual de muncă prin act adițional la contract pentru a fi luate la cunoștință de salariați.

Semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată poate fi achiziționată doar de la furnizori autorizați care au oferte personalizate în funcție de serviciile achiziționate (semnături electronice care pot fi prin cloud sau stik USB, servicii de arhivare, servicii de mentenanță, servicii de organizare documente prin aplicațiile/plaformele lor interne, altele).

 

Exemple de furnizori de servicii de încredere Certificate calificate pentru eSignatures Certificate calificate pentru eSeals Marcaje temporale calificate Cloud Signature Consortium TSP
AlfaTrust Certification S.A.
Centrul de Calcul SA
CertSign S.A.  

 

DigiSign S.A.  

 

 

Trans Sped SRL  

 

 

2.Salariații care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul angajaților din sistemul public și privat.

Ce documente sunt necesare?

S Cerere învoire plătită din partea salariatului

S Adeverința de vaccinare.

În situația în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, salariații au obligația depunerii adeverinței de vaccinare în prima zi lucrătoare de la vaccinare.

Când nu se acordă?

Liberul plătit nu se aplică în situația în care salariații sunt vaccinați la locul de muncă prin grija angajatorului și pentru cei deja vaccinați.

3.Modificarea modelului cadru al contractului individual de muncă prin introducerea la:

  1. Punctul F. Atribuțiile postului

“Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității”;

  1. Punctul M, art.4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera cA1), cu următorul cuprins: “cA1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat”.

Ce fac dacă nu știu la ce fond privat sunt repartizat?

În situația în care salariații dvs. nu știu unde sunt repartizați aceștia pot accesa urmatorul: link: https://data.asfromania.ro/scr//petitiiFP.

În termen de 15 – 30 calendaristice zile vor primi informații pe e-mail sau telefonic.

4.Instruirea SSM (sănătate și securitate în muncă) se poate face și online. În cazul folosirii variantei în format electronic dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică simplă, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată. Pentru mai multe informații contactați furnizorul dvs. de servicii de SSM.

  1. 5. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat în primă ediție “Ghidul asiguratului” unde salariații dvs. pot găsi informații despre modul de funcționare al sistemului asigurărilor sociale de sănătate și serviciile acordate în cadrul acestuia. Pentru cei interesați se poate accesa următorul link: https://cnas.ro/ghidul-asiguratului/.