Următoarele măsuri economice au fost adoptate de către Guvernul României sâmbătă, 21.03.2020, prin Ordonanța 29/2020, privind IMM-urile:

 

 1. Implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor, prin garantarea unor credite și subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări.

Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM-urilor. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane de lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei.

Totodată, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane de lei.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.

Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii. Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021. Acordarea subvenției de dobândă se menține în anii 2021-2022, doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP (Comisia Națională de Strategie și Prognoză) pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

 1. Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.
 2. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență (plus încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență: 14 mai 2020) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală.

Aceste obligații fiscale neachitate nu se consideră obligații restante. Astfel, se depun declarațiile fiscale cu termene scadente până la data de 25 martie, inclusiv (nu există nicio amânare în ceea ce priveşte depunerea declaraţiilor). Câtă vreme nu se calculează majorări de întârziere pe această perioadă (+ 30 de zile de la încetarea stării de urgență), nu este obligatorie achitarea la scadență a obligațiilor fiscale.

 1. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire (inclusiv pentru persoane juridice), cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

 1. Societățile mici și mijlocii (exclusiv, fără microîntreprinderi, criteriile sunt în Figura nr. 1 – din atașament), astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004, care și-au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență, dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Dispozițiile privind amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaze natural, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare se pot aplica și pentru următoarele persoane care îndeplinesc serviciul de interes public: notar public, avocat, executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorități (criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii se stabilesc prin HG).

De aceste măsuri pot beneficia și cabinetele medicale de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct, precum și federațiile sportive naționale și cluburile sportive.

 1. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență. Prin urmare, bilanțurile pentru 2019 se vor întocmi pe măsură ce situația contabilă se finalizează, iar anexele le veți primi pe email în vederea semnării.
 2. Pe durata stării de urgență, este prevăzută o indemnizație de la bugetul de stat pentru posesorii de Întreprinderi Individuale/CMI/PFA-uri, vor beneficia din bugetul general consolidat de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020 – în valoare de 230 lei brut.

Inclusiv pentru această indemnizație, beneficiarii pot fi profesioniștii ale căror activități au fost închise ca urmare a ordonanței militare: baruri, cafenele, restaurant; cabinete medicale stomatologice; activități culturale, artistice, științifice, sportive, divertisment, îngrijire personală realizate în spații închise; activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie; desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.

De reținut că indemnizația se acordă o singură dată în cuantum de 2.230 lei, brut. Cu privire la modalitatea de impozitare și condițiile de acordare a indemnizației brute de 2.230 lei, vom reveni imediat ce vor apărea reglementări.

 1. Pentru domeniile eligibile: transport, turism, horeca, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației, obținerea certificatului de urgență estimăm că va fi condiționată de funcționalitatea platformei MEEMA (estimativ 27 martie).
Următoarele măsuri de prevenție au fost adoptate prin Ordonanța Militară 2:


OM 2 – măsuri de prevenție răspândire SARS-COV-2:

 • Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
 • Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor la centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.
 • Circulația persoanelor în afara domiciliului se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și cu evitarea formării oricărui grup de persoane (nu mai mult de 3 persoane care nu locuiesc împreună).
 • În intervalul orar 6.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara domiciliului să se efectueze doar pentru motive temeinice, prevăzute în ordonanță (ex. serviciu, cumpărare de alimente de bază).
 • În intervalul orar 22.00 – 6.00, circulația persoanelor în afara domiciliului este permisă doar pentru motive temeinice. Pentru verificarea temeiniciei deplasării persoanele vor fi obligate să prezinte o declarație pe proprie răspundere completată în prealabil.
 • Se interzice intrarea în România a cetățenilor străini și a apatrizilor, cu anumite excepții.
Alte anunțuri:

Anaf recomandă interacțiunea la distanță cu unitățile fiscale:

              Efectuare plăți: Internet Banking sau pe  www.ghiseul.ro.