Noile măsuri de sprijinire a angajatorilor care fac obiectul celui mai nou proiect de lege aprobat de Guvern fac referire la următoarele beneficii ce vor putea fi accesate de către angajatori, după publicarea în Monitorul Oficial și după apariția normelor de aplicare.

 1. Angajatorii vor putea reduce timpul de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, ca urmare a instituirii stării de urgență/ alertă/asediu, pentru o perioadă de cel puțin 10 zile lucrătoare consecutive, având posibilitatea de a primi de la stat o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor lucrate ca urmare a reducerii programului de lucru, dar nu mai mult de câștigul salarial mediu brut.

Angajatorul poate obține acest beneficiu de la AJOFM dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
 2. reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioră aplicării măsurii de cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii angajatorii nu pot:

 1. reduce programul de lucru al salariaților conform art. 52 alin. 3 din Codul Muncii, pentru salariații deja afectați de reducere;
 2. acorda bonusuri, precum și alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management a angajatorului;
 3. iniția concedieri colective;
 4. solicita salariatului plata sumei acordate sub formă de indemnizație în condițiile în care angajatorul nu a recuperat suma de la stat;
 5. angaja personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp a fost redus.

Decizia angajatorului de reducere a timpului de lucru se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în revisal cu cel puțin o zi lucrătoare înainte. De asemenea, angajatorul are obligația de a stabili programul de muncă pentru întreaga lună.

Primirea la muncă a salariaților în afara programului stabilit se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, până la maxim 200.000 lei.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii, salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat și nu pot efectua ore suplimentare.

Reducerea programului de lucru și obținerea indemnizației de 75% de la stat se aplică și în cazul ucenicilor, cu condiția ca angajatorul să asigure pregătirea teoretică și practică pentru dobândirea competențelor prevăzute de standardul ocupațional.

Acest beneficiu nu se aplică următoarelor categorii de angajatori:

 1. instituții publice
 2. angajatorii care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate, potriviti legii;
 3. angajatorii care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscal.

Indemnizația prevăzută mai sus nu se cumulează, pentru același angajat, cu alte beneficii obținute de la AJOFM.

 1. Angajatorii care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, cu ajutorul zilierilor, într-unul dintre domeniile de activitate prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, afectați de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirului, pentru o perioadă de trei luni, vor primi de la stat o sumă în cuantum de 35% din remunerația plătită zilierului pentru o zi de muncă.

Cererile pentru decontarea sumelor către beneficiarul lucrărilor se depun până pe data de 5 a lunii următoare la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială în raza cărora își desfășoară activitatea.

 1. Angajatorii care încheie contracte individuale de muncă, cu normă întreagă, pe perioadă determinată de până la trei luni pentru desfășurarea activităților cu caracter sezonier, pe perioada stării de alertă și 60 zile după finalizarea acesteia, maxim 90 zile pentru fiecare angajat, primesc 41,5% din salariul acordat acestora, dar nu mai mult de 41,5% din salariu mediu brut.

Decontarea sumelor către angajatori se face de către AJOFM pe baza declarației pe proprie răspundere și a listei persoanelor pentru care se solicită decontarea, după îndeplinirea obligațiilor declarative și a plăților efectuate către salariați.

Decontarea se face în termen de 10 zile de la depunerea cererii.

 1. Angajatorii pot primi un sprijin financiar în valoare de 2500 lei pentru fiecare salariat care a desfășurat activitate de telemuncă cel puțin 15 zile lucrătoare în perioada stării de urgență.

Aceste sume se acordă pentru achiziționarea pachetelor de bunuri și servicii tehnologice  necesare desfășurării activității în regim de telemuncă, conform listei aprobate prin ordin al ministrului, angajatorilor care au statul de IMM, în ordinea solicitărilor depuse până la data de 31.12.2020 la AJOFM, în limita fondurilor alocate.

În termen de 30 de zile de la primirea beneficiului, angajatorul trebuie să transmită la AJOFM  documentele justificative pentru achiziția bunurilor din lista aprobată prin ordunului de ministrului muncii. Angajatorii care nu respectă această obligație vor fi nevoiți să restituie integral suma acordată.

Vă reamintim faptul că toate aceste prevederi fac obiectul unui proiect de lege, iar forma finală va fi publicată în Monitorul Oficial în perioada următoare.