Revenim la dumneavoastra cu ultimele modificări legislative publicate in Monitorul Oficial ce intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie.

Principalele modificări și completări ale Codului Fiscal prevăzute de Legea 296/18.12.2020, ce au intrat in vigoare începând cu 1 ianuarie 2021:

I. Taxa pe valoarea adăugată

 • Plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasarea a fost majorat de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei;
 • Devine deductibilă TVA aferentă achizițiilor de băuturi alcoolice și produse din tutun acordate în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor;
 • Diminuarea TVA colectate pentru creanțele în relația cu persoanele fizice, neîncasate în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părți sau de la data emiterii facturii, după caz. Pentru a se putea ajusta baza de impozitare a TVA este necesar a se dovedi că s-au luat măsuri comerciale pentru recuperarea creanțelor de până la 1.000 lei sau întreprinse proceduri juridice pentru recuperarea creanțelor mai mari de 1.000 lei. Această măsură nu se aplică în situația în care furnizorul/prestatorul și beneficiarul sunt părți afiliate;

Cota redusă de 5% la TVA se aplică în anul 2021 pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei. Noul plafon de 140.000 euro se va aplica începând cu 01.01.2022;

II. Taxe SRL

 1. Pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
 • dividendele primite de la o persoană juridică română reprezintă venituri neimpozabile la calculul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
 • Plafonul veniturilor luate în considerare la încadrarea pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor este de 4.869.400 lei (1.000.000 euro la cursul de schimb BNR din 30.12.2020). Impozitul pe venitul microîntreprinderilor este de 1% pentru firmele cu angajați și 3% pentru firmele fără angajați.
 1. Pentru plătitorii de impozit pe profit

Următoarele cheltuieli sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal:

 • sumele acordate pentru salariații care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă, în limita a 400 lei pe lună;
 • sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților (creșe, gradinițe) în limita a 1.500 lei;

A fost amânată până la 01.01.2022 aplicarea prevederii care menționează că ajustările pentru deprecierea creanțelor (solduri vechi neîncasate de la clienți) sunt integral deductibile în situația 2 în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de Codul fiscal (sunt mai vechi de 270 zile, nu sunt garantate, nu sunt pentru tranzacții cu părți afiliate). Anterior, erau limitate la 30% din valoarea acestora;

Referitor la scutirea pentru impozitul reinvestit, a fost adusă următoarea clarificare:

 • scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se va acorda în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcțiune a activelor.
 1. Pentru plătitorii de impozit specific

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific potrivit Legii nr. 170/2016 nu datorează impozit specific pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021.

 1. Impozite locale:

Reevaluarea clădirilor:

 • A fost prelungit de la 3 ani la 5 ani termenul de actualizare a raportului de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor deținute de persoane juridice, în vederea calculului impozitului pe clădiri;
 • Totuși, societățile care au realizat ultima evaluare în anul 2018 trebuie să procedeze la evaluarea clădirilor în anul 2021;
 • Începând cu anul 2022, firmele care și-au realizat ultima evaluare în anul 2019 pot decide amânarea evaluării până în anul 2024;
 • Se prevede expres că în cazul în care raportul de evaluare se depune după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

Clădiri cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice:

 • Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună o declarație pe propria răspundere, până la data de 15 martie 2021, privind suprafața folosită în scop nerezidențial;
 • Excepție fac persoanele fizice ale căror suprafețe folosite în scop nerezidențial au fost declarate la organul fiscal până la 31 decembrie 2020;
 • Dacă nu se declară de către persoana fizică suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate pentru clădirile rezidențiale.

Operatorii economici, comercianți auto sau societăți de leasing, care înregistrează ca stoc de marfă mijloace de transport, achiziționate de la persoane fizice din România și înmatriculate pe numele acestora, au obligația să radieze din evidența Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) mijloacele de transport de pe numele foștilor proprietari.

III. Termene noi pentru depunerea declarațiilor unice pentru activitatile independente si pentru veniturile din dividende

 • Termen depunere Declarația unică si termen de plata impozite si contributii (CAS, CASS): 25 mai (în loc de 15 martie);
 • Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual: 25 mai (în loc de 15 martie).

IV. Măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru societățile din domeniul HoReCa

 • Se acordă ajutor de stat sub formă de granturi în vederea acoperirii a 20% din pierderea din cifra de afaceri (sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism), rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN menționate la punctul 2, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019;
 • Deși ordonanța de urgență este publicată în Monitorul Oficial, mai durează până se va deschide linia de finanțare;
 • Sesiunea online de depunere a cererilor de finanțare se va deschide după publicarea ghidului de implementare;
 • Schema de ajutor are termen 30 iunie 2021, data maximă până la care poate avea loc semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul. Plata sumelor aferente măsurii va avea loc în 30 zile de la semnarea contractului de finanțare.

V. Prelungirea unor termene pentru măsuri fiscal-bugetare

 • Prelungirea până la 31 martie 2021 inclusiv a termenului de depunere a cererilor pentru eșalonarea simplificată a obligațiilor fiscale, conform OUG 181/2020;
 • Prelungirea până la 31 martie 2021 a cererilor de anulare a obligațiilor accesorii (OUG 69/2020);

VI. Venituri din alte surse

 • Tichetele cadou acordate de o societate altor categorii de beneficiari (exemplu: persoane fizice care nu sunt salariati), sunt venituri din alte surse pentru care se datoreaza doar impozit pe venit (10%);
 • Acordarea tichetelor cadou trebuie sa se faca pe baza unei evidente nominale, care trebuie sa cuprinda, cel putin, informatii referitoare la numele, prenumele, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala a beneficiarului si valoarea tichetelor acordate fiecarui beneficiar, lunar;

VII. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

 • Este aliniata cota standard aferenta impozitului datorat in cazul unor venituri impozabile obtinute din Romania, de persoane fizice nerezidente, fiind redusa la 10%, de la 16%.

VIII. Aparate de marcat electronice fiscale

 • Suspendarea până la 31.03.2021 a sancționării firmelor care nu își conectează casele de marcat la serverele ANAF;
 • S-a prelungit până la 31.12.2021 termenul de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale pentru operatorii economici care efectuează livrări de bunuri/prestări servicii prin intermediul automatelor comerciale.

Implicațiile fiscale referitoare la retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană și încheierea perioadei de tranziție la data de 31 decembrie 2020

La 31 decembrie 2020, s-a încheiat perioada de tranziție pentru retragerea Regatului Unit din UE. Aceasta înseamnă că, în prezent, Regatul Unit este în mod oficial o țară terță și că legislația UE nu i se mai aplică.

În scopuri vamale, Regatul Unit este tratat ca orice altă țară din afara UE începând cu 1 ianuarie 2021. Mai exact, în prezent comerțul dintre Regatul Unit și UE face obiectul procedurilor și formalităților vamale.

Cu toate acestea, în conformitate cu Protocolul convenit privind Irlanda și Irlanda de Nord, normele și procedurile vamale ale UE continuă, în general, să se aplice mărfurilor care intră și ies din Irlanda de Nord.

Dacă furnizorii sau clienții provin din Anglia, Țara Galilor și Scoția, aceștia vor fi considerați ca fiind dintr-un stat terț. Dacă clienții sau furnizorii sunt din Irlanda de Nord, pentru comerțul cu aceștia se aplică în continuare reglementările comunitare, inclusiv Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA. Reținem această excepție aplicabilă partenerilor de afaceri din Irlanda de Nord din perspectiva TVA.

Retragerea Regatului Unit din UE va afecta societatea dumneavoastră dacă:

 •  vinde produse sau prestează servicii către Regatul Unit sau
 • cumpără produse sau primește servicii din Regatul Unit
 • transportă mărfuri în tranzit prin Regatul Unit
 • utilizează materiale și produse din Regatul Unit pentru a efectua schimburi comerciale în temeiul unor regimuri preferențiale cu țările partenere ale UE.

În domeniul fiscal și vamal, aceasta înseamnă, de exemplu, că:

 • Trebuie să depuneți declarații vamale atunci când importați sau exportați orice produs către/din Marea Britanie (Regatul Unit, cu excepția Irlandei de Nord) sau când mărfurile dumneavoastră tranzitează teritoriul Marii Britanii.
 • S-ar putea să fie necesar ca, în plus față de declarația vamală, să furnizați date privind securitatea și siguranța.
 • Aveți nevoie de o licență specială pentru a importa sau exporta anumite produse (de exemplu, deșeuri, anumite produse chimice periculoase, OMG-uri). Trebuie să îndepliniți formalități suplimentare în cazul importului sau al exportului de produse accizabile (alcool, tutun sau combustibil) către/din Marea Britanie.
 • Pentru tranzacțiile cu Marea Britanie va trebui să respectați norme și proceduri în materie de TVA diferite de cele aplicabile tranzacțiilor efectuate în cadrul UE și cu Irlanda de Nord.

Aspecte fundamentale privind comerțul cu bunuri

          Important! Societățile care desfășoară tranzacții achiziții și/sau livrări cu Anglia, Scoția, Țara Galilor sunt obligate să dețină cod EORI.

În situația în care nu ați desfășurat operațiuni vamale și prin urmare nu ați avut nevoie de numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI), dar sunteți implicați sau urmează să fiți implicați în operațiuni de import sau export cu Regatul Unit este necesar să aveți atribuit un număr EORI.

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

 • operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiuni de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Uniunii);
 • persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

 

Achiziții de bunuri din Regatul Unit

          Dacă bunurile provin din Anglia, Scoția, Țara Galilor, acestea au caracter de importuri de bunuri pentru care trebuie depusă declarație vamală de import. Astfel, se va datora TVA plătită în vamă în România.

Achizițiile de bunuri provenite din Irlanda de Nord sunt asimilate achizițiilor intracomunitare de bunuri și respectă, în principiu, mecanismul de taxare inversă când beneficiarii din România sunt înregistrați în scopuri de TVA în România.

Tot achiziție intracomunitară de bunuri va fi considerată și achiziție de bunuri din Irlanda de Nord efectuate de persoane neînregistrate în scopuri de TVA, respectându-se, desigur, procedura specifică acestora.

 

Expedieri de bunuri către Regatul Unit

          Dacă bunurile sunt transportate în Anglia, Scoția sau Țara Galilor, acestea vor fi considerate exporturi de bunuri cu depunerea declarației vamale de export. Aceste exporturi sunt scutite de TVA cu drept de deducere. A se vedea OMFP nr. 103/2016 modificat prin OMFP nr. 2148/2020 privind justificarea scutirii de TVA la exporturi.

Transportul de bunuri din România în Irlanda de Nord este asimilat, de principiu, unei livrări intracomunitare de bunuri. Dacă beneficiarul comunică un cod valid de TVA, această livrare este scutită de TVA în România. A se vedea OMFP nr. 103/2016 modificat prin OMFP nr. 2148/2020 privind justificarea scutirii de TVA la livrări intracomunitare.

Dacă beneficiarul din Irlanda de Nord nu comunică un cod valid de TVA, fie tranzacția este taxabilă în România, fie trebuie să verificăm o posibilă procedură a vânzărilor la distanță.